Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu www.topanocky.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.topanocky.sk je:

Obchodné meno: Ing. Anton Dragula SYNO (ďalej len "predávajúci")

Sídlo: Turčianky č.62

IČO: 34 582 240

DIČ: 1020435449

IČ DPH: SK1020435449

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN:  SK78 0900 0000 0002 6006 2486

Zapísaný: Obvodný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra 305-1457

e-mail: topanocky.sk@gmail.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru

II. Pojmy

Predávajúcipri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a prostredníctvom e-shopu predáva tovar

Kupujúci:

a) právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar kupuje v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.topanocky.sk

b) fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.topanocky.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

zmluvné strany : predávajúci a kupujúci

e-shop : internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.topanocky.sk

tovar: tovar alebo výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu

objednávka: úkon kupujúceho  uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje svoju vôľu nakúpiť tovar v e-shope

cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, poplatky vrátane ceny dopravného

poštovné : cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadné vrátenie tovaru do e-shopu

VOP  : tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

tovar skladom : je tovar, ktorý je vyrobený a pripravený k odoslaniu po pripísaní sumy objednávky

tovar na objednávku : je tovar, ktorý bude zaradený do výroby na základe záväznej objednávky kupujúceho a uhradení plnej sumy tovaru.  Doba výroby je štandardne 10 pracovných dní. Pri každej objednávke bude doba výroby vyrozumená písomne emailom kupujúcemu podľa aktuálnej situácie a vyťaženosti  výrobcu/dodávateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových VOP.

III. Úvodné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • Proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu,
 • Podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho (ďalej ako „kúpna zmluva“)

IV. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.topanocky.sk
 2. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastností, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope pri konkrétnom tovare.
 3. Kupujúci môže tovar v e-shope nakupovať ako zaregistrovaný užívateľ alebo ako užívateľ bez registrácie. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru prostredníctvom nákupného košíka a to výberom tovaru (určeného množstvom a druhom) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Po stlačení tlačidla „ DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 4. Všetky objednávky, ktoré sú zrealizované prostredníctvom e-shopu sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
 6. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné a balné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
 7. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami e-shopu“.
 8. Odoslaním objednávky, t.j. stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol predávajúcim informovaný aj o:
 • Vlastnostiach tovaru,
 • Celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii.
 • Potvrdenie o objednávke s informáciou o objednávke,
 • Znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za v nej uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9. tohto článku VOP. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky a dohodnú si osobitné podmienky pre dodaciu lehotu po odsúhlasení obidvoma stranami. V prípade, ak tovar nebude možné z akéhokoľvek dôvodu dodať vôbec, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O tomto konaní upovedomí kupujúceho emailom alebo telefonicky.
 2. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka vyplnená nesprávne (prípadne bol zadaný nesprávny e-mail) a nie je predávajúcim akceptovaná.
 3. Následne predávajúci zašle kupujúcemu oznámenie o schválení objednávky (v prípade akýchkoľvek skutočností, ktoré by mali za následok, že predávajúci nebude schopný tovar predať napr. z dôvodu vady na tovare, chybnej ceny,  prípadne chyby v uvedenom počte na e-shope), bude kupujúci včas informovaný ešte pred zaslaním oznámenia o schválení objednávky. V potvrdení o schválení objednávky bude kupujúci prostredníctvom informačného emailu informovaný o zhrňujúcich informáciách objednávky spolu s informáciou potrebnou pre zaplatenie objednávky prevodom (v prípade platby dobierkou ide len o samotnú informáciu schválenia objednávky).
 4. V prípade, ak dôjde k pripísaniu platby za objednávku na účet predávajúceho, bude kupujúci informovaný prostredníctvom informačného emailu o pripísaní platby na účet (je však potrebné, aby bol zadaný správny VS a presná suma k zaplateniu – úhrady sú párované automaticky.)
 5. Pokiaľ dôjde k pripísaniu platby na účet (resp. kupujúci zvolil spôsob platby dobierkou), bude následne kupujúci informovaný prostredníctvom emailu, týkajúceho sa vybavenia objednávky a o jej následnej expedícii.

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve, akosti, v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou (faktúrou) a  tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení, o stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do  14 dní od zrušenia objednávky.Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
 3. Farebná škála tovaru vyobrazeného na internetovej stránke elektronického obchodu sa môže meniť alebo odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu/dodávateľa pri výrobe. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a/alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v akom daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru vopred, pred prevzatím tovaru prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 kalendárnych dní, má predávajúci právo bez predošlého upozornenia kupujúceho objednávku stornovať (o stornovaní bude kupujúci informovaný prostredníctvom potvrdzujúceho emailu o stornovaní objednávky).
 5. V prípade úhrady kúpnej sumy bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Za úradu kúpnej ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je platba realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v lehote do 5 pracovných dní. Cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet predávajúceho.
 7. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VI. Platobné a dodacie podmienky

 1. Platiť za tovar môže kupujúci len prevodom na účet predávajúceho na základe platobných podmienok, ktoré kupujúci obdrží na svoj email. Na základe prijatej platby vystaví predávajúci  faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.
 2. Platba je možná v mene EUR, na slovenský eurový účet.
 3. Daňový doklad, faktúru,  posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
 4. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 5. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadovdo 5 pracovných dní od pripísania sumy objednávky. Maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky  emailom.
 6. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 7. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty.
 8. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 9. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
 10. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar
 11. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie a prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Kupujúci je povinný v objednávke uvádzať adresu, na ktorej je zastihnuteľný a bude dopravcom ľahko nájdený (označenie mena a priezviska na schránke). V prípade, ak kupujúceho dopravca nenájde z dôvodu nesprávne zadanej adresy kupujúcim alebo z dôvodu neúplného označenia miesta doručenia (napr. doručenie do firmy), prípadne, z dôvodu, že miesto dodania  nebolo riadne označené menom a priezviskom kupujúceho, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu poštovných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o doručenie objednávky.
 12. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru (pri nákupe nad 100 € je poštovné a balné hradené predávajúcim – platné pre objednávky v rámci SR). Preprava je zabezpečovaná kuriérskou službou spoločnosťou REMAX. Cena poštovného a balného za zásielku je 3,5 €. Prípadne slovenskou poštou, kde cena poštovného a balného za zásielku je
 13. V prípade, že ma zákazník záujem zásielku doručiť do zahraničia, informuje sa o výške a spôsobe doručenia u predávajúceho, s ktorým si dohodne osobitné podmienky.

 

VII. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje písomne na adrese sídla firmy.
 2. Kupujúci na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP použije formulár na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu odosielateľa najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom, visačkami atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.
 4. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
 5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ak mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, že :

*  mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,

*  mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou

* nie je tovar alebo jeho obal poškodený.

 1. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho.
 2. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne ide o tovar dodaný v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste (faktúre). Kupujúci je povinný takýto dodací list (faktúru) ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia alebo kvantitatívnych nedostatkov tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované.
 3. Kupujúci môže doručiť oznámenie o reklamácii e-mailom na adrese: topanocky@gmail.com alebo poštou na adrese:Ing. Anton Dragula SYNO,958 44Turčianky č.62, a to spolu s faktúrou. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje predávajúceho,

c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,

d) popis vady tovaru,

e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 2. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,

d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, ohňom,

e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na používanie, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

i) po uplynutí záručnej doby.

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Kupujúci má nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú aspoň tri chyby a za opätovný výskyt chýb, vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 4. Predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv na uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru si uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom.
 6. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, od dátumu vybavenia reklamácie začína na tovar plynúť nová záručná doba.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

Obchodná spoločnosť Ing.AntonDragula SYNO spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov účinných k 25.5.2018, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov e-shopu prevádzkovateľa (ďalej ako „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona je obchodná spoločnosť Ing.. Anton Dragula SYNO, IČO.34582240, so sídlom v Turčiankach(ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Turčianky č.62, 958 44

email: topanocky.sk@gmail.com

telefón: 0905 750 197

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na email : topanocky.sk@gmail.com

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby, t. j. na základe uzatvorenej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy, a to sú: meno a priezvisko, prípadne titul, poštová adresa, telefonický a emailový kontakt, IP adresa, súbory cookies, príp. číslo bankového účtu.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Právnym základom (zákonným dôvodom) spracovania osobných údajov je:

 

 • Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa). Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, sú: meno, priezvisko, poštová adresa, príp. číslo účtu. Právnym základom spracovania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom vedenia účtovníctva, sú: meno a priezvisko, poštová adresa, číslo účtu.
 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (pre účely zriadenia užívateľského účtu dotknutej osoby, pre účely korešpondencie s prevádzkovateľom prostredníctvom kontaktného formulára), ak nedošlo k objednávke tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ v prípade korešpondencie prostredníctvom kontaktného formulára spracuje, sú: meno a priezvisko a emailová adresa. Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

 

 • vybavenie objednávky dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru dotknutou osobou,
 • vedenie účtovníctva prevádzkovateľa,
 • registrácia dotknutej osoby na webových stránkach prevádzkovateľa, t. j. zriadenie užívateľského účtu dotknutej osoby,
 • využívanie kontaktných formulárov pri korešpondencii s prevádzkovateľom,používanie súborov cookies.

 

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k  automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu trvania zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o archívoch a registratúrach, Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH, t. j. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov;
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);
 • po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a poskytovania hostingu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce služby spojené s vedením účtovnej agendy a poskytovaním účtovného softvéru.

 

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

 

VI. Práva dotknutej osoby

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba:

 

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa§ 26 Zákona,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok,

 

 1. Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisko osobných údajov v listinnej podobe. Pracovné počítače sú chránené antivírusovým programom a pred prístupom neoprávnených osôb zabezpečené pomocou hesiel.Softvéry a aplikácie využívané k výkonu podnikateľskej činnosti sú šifrované. Pre ochranu osobných údajov uskutočňujeme zálohy, ktoré sú taktiež šifrované. Listinné dokumenty ukladáme v uzamykateľnej skrini.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Možnosť nákupu tovar ponúkaného na webových stránkach prevádzkovateľa nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle dotknutej osobe novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu dotknutej osoby, ktorú prevádzkovateľovi poskytla.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.